Протоколи перевірки знань за січень 2021

80-01-21, 80-01-E-21, 80-02-21, 80-02-E-21, 80-03-21, 80-03-E-21, 80-04-21

Протоколи перевірки знань за лютий 2021

80-04_E-21, 80-05-21, 80-05_E-21, 80-06-21, 80-06_E-21, 80-07-21, 80-07_E-21, 80-08-21

Протоколи перевірки знань за березень 2021

80-08_E-21, 80-09-21, 80-09_E-21, 80-10-21, 80-10_E-21, 80-11-21

Протоколи перевірки знань за квітень 2021

80-11_E-21, 80-12-21, 80-12_E-21, 80-13-21, 80-13_E-21, 80-14-21, 80-14_E-21, 80-15-21, 80-15_E-21

Протоколи перевірки знань за травень 2021

80-16-21, 80-16_E-21, 80-17-21, 80-17_E-21, 80-18-21, 80-18_E-21, 80-19-21, 80-19_E-21

Протоколи перевірки знань за червень 2021

80-20-21, 80-20_E-21, 80-21-21, 80-21_E-21, 80-22-21, 80-22_E-21, 80-23-21

Протоколи перевірки знань за липень 2021

80-23_E-21, 80-24-21, 80-24_E-21, 80-25-21, 80-25_E-21, 80-26-21, 80-27-21

Протоколи перевірки знань за серпень 2021

80-26_E-21, 80-27_E-21, 80-28-21, 80-28_E-21, 80-29-21, 80-29_E-21, 80-30-21, 80-31-21

Протоколи перевірки знань за вересень 2021

46, 46_E, 46E-21, 47, 47E, 47T, 48, 48_1, 48E, 49, 80-30_E-21, 80-30_T-21, 80-32-21

Протоколи перевірки знань за жовтень 2021

50, 50E, 51, 51E, 52, 52E

Протоколи перевірки знань за листопад 2021

53, 53E, 54, 54E, 55, 55E, 56, 56E

Протоколи перевірки знань за грудень 2021

57, 57E, 58, 59, 59E, 60, 61, 61E, 62, 63, 63E