Протоколи перевірки знань за січень 2021

OP-001-21OP-002-21OP-003-21OP-004-21OP-005-21OP-006-21OP-015-21OP-016-21OP-018-21OP-019-21OP-023-21OP-024-21OP-025-21OP-028-21OP-029-21OP-030-21OP-031-21OP-032-21

Протоколи перевірки знань за лютий 2021

OP-061-21OP-062-21OP-037-21OP-038-21OP-039-21OP-040-21OP-041-21OP-042-21OP-043-21OP-044-21OP-045-21OP-046-21OP-047-21OP-048-21OP-049-21OP-050-21OP-051-21OP-052-21OP-053-21OP-054-21OP-056-21OP-057-21OP-058-21OP-059-21OP-064-21OP-065-21OP-066-21

Протоколи перевірки знань за березень 2021

OP-067-21OP-068-21OP-070-21OP-071-21OP-072-21OP-073-21OP-074-21OP-075-21OP-079-21OP-080-21OP-081-21OP-082-21OP-083-21OP-084-21OP-085-21OP-095-21OP-096-21OP-097-21OP-098-21OP-099-21

Протоколи перевірки знань за квітень 2021

OP-108-21, OP-115-21, OP-125-21OP-126-21OP-127-21OP-128-21OP-146-21OP-147-21OP-149-21OP-154-21OP-155-21OP-161-21OP-130-21OP-131-21OP-132-21OP-133-21OP-134-21OP-150-21OP-151-21OP-152-21OP-153-21OP-157-21OP-158-21OP-159-21OP-160-21OP-162-21OP-163-21OP-164-21OP-165-21OP-166-21

Протоколи перевірки знань за травень 2021

OP-171-21OP-172-21OP-173-21OP-174-21OP-176-21OP-177-21OP-180-21OP-181-21OP-182-21OP-183-21OP-184-21OP-185-21OP-186-21OP-187-21OP-192-21OP-193-21OP-194-21OP-196-21OP-197-21OP-198-21OP-199-21OP-200-21OP-201-21OP-202-21

Протоколи перевірки знань за червень 2021

OP-208-21OP-209-21OP-210-21OP-211-21OP-212-21OP-213-21OP-222-21OP-224-21OP-226-21OP-227-21OP-228-21OP-229-21OP-230-21OP-231-21OP-233-21OP-234-21OP-235-21OP-237-21OP-238-21OP-239-21, OP-240-21OP-241-21OP-242-21, OP-244-21, OP-245-21, OP-246-21, OP-249-21, OP-250-21, OP-251-21, OP-253-21, OP-254-21, OP-255-21, OP-256-21, OP-257-21, OP-258-21, OP-260-21

Протоколи перевірки знань за липень 2021

KN-130-21KN-131-21KN-132-21KN-133-21KN-134-21KN-135-21KN-136-21KN-137-21KN-162-21KN-163-21KN-164-21.OP-261-21OP-262-21OP-263-21OP-265-21OP-266-21OP-267-21OP-269-21OP-270-21, OP-271-21OP-272-21OP-273-21, OP-274-21, OP-275-21, OP-276-21, OP-279-21, OP-280-21, OP-281-21, OP-283-21, OP-284-21, OP-285-21, OP-286-21, OP-287-21, OP-288-21, OP-292-21, OP-293-21, OP-294-21, OP-295-21, OP-296-21, OP-298-21, OP-309-21, OP-310-21, OP-311-21, OP-312-21, OP-313-21, OP-314-21, OP-315-21, OP-316-21

Протоколи перевірки знань за серпень 2021

OP-317-21OP-318-21OP-319-21OP-322-21OP-323-21OP-324-21OP-325-21OP-326-21OP-328-21OP-329-21OP-331-21OP-332-21OP-333-21OP-334-21OP-335-21OP-336-21OP-337-21OP-338-21OP-341-21OP-342-21, OP-344-21OP-345-21OP-347-21, OP-348-21, OP-349-21, OP-350-21, OP-351-21, OP-353-21, OP-354-21

Протоколи перевірки знань за вересень 2021

OP-368-21OP-369-21OP-370-21OP-371-21OP-374-21OP-375-21OP-376-21OP-377-21OP-379-21OP-386-21OP-387-21OP-389-21OP-390-21OP-392-21OP-393-21OP-394-21OP-395-21OP-396-21OP-399-21OP-400-21, OP-401-21OP-402-21OP-403-21, OP-404-21, OP-405-21, OP-406-21, OP-407-21, OP-408-21, OP-409-21, OP-500-21, OP-501-21, OP-502-21, OP-503-21, OP-504-21, OP-505-21, OP-506-21, OP-507-21, OP-508-21, OP-509-21, OP-510-21, OP-357-21, OP-358-21, OP-359-21, OP-360-21, OP-361-21, OP-362-21, OP-363-21, OP-364-21, OP-365-21, OP-367-21

Протоколи перевірки знань за жовтень 2021

OP-512-21, OP-514-21, OP-519-21, OP-520-21, OP-522-21, OP-523-21, OP-526-21, OP-527-21, OP-528-21, OP-529-21, OP-530-21, OP-531-21, OP-532-21, OP-533-21, OP-534-21, OP-537-21, OP-538-21, OP-539-21, OP-540-21, OP-541-21, OP-542-21, OP-543-21, OP-544-21, OP-545-21

Протоколи перевірки знань за листопад 2021

OP-546-21, OP-547-21, OP-548-21, OP-549-21, OP-551-21, OP-552-21, OP-553-21, OP-554-21, OP-555-21, OP-559-21, OP-560-21, OP-561-21, OP-562-21, OP-563-21, OP-564-21, OP-565-21, OP-568-21, OP-569-21, OP-570-21, OP-571-21, OP-572-21, OP-573-21, OP-574-21, OP-575-21, OP-576-21, OP-578-21, OP-579-21, OP-580-21, OP-581-21, OP-584-21, OP-585-21, OP-586-21, OP-587-21, OP-588-21, OP-590-21, OP-591-21, OP-592-21, OP-593-21, OP-594-21

Протоколи перевірки знань за грудень 2021

OP-598-21, OP-599-21, OP-601-21, OP-602-21, OP-603-21, OP-604-21, OP-605-21, OP-606-21, OP-608-21, OP-609-21, OP-610-21, OP-611-21, OP-615-21, OP-616-21, OP-617-21, OP-618-21, OP-619-21, OP-620-21, OP-621-21, OP-622-21, OP-623-21, OP-624-21, OP-625-21, OP-631-21, OP-632-21, OP-633-21, OP-634-21, OP-635-21, OP-636-21, OP-637-21, OP-638-21, OP-639-21, OP-640-21, OP-641-21, OP-642-21, OP-644-21, OP-645-21, OP-646-21, OP-647-21, OP-648-21, OP-649-21, OP-650-21, OP-651-21, OP-652-21, OP-653-21, OP-654-21, OP-655-21, OP-656-21, OP-657-21, OP-658-21