Автор: admin

Затверджено новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Документом удосконалено механізми розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовано питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві. Постановою, зокрема, спрощено процедуру оформлення документів, необхідних для встановлення факторів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю, визначення переліку випадків, які підлягають розслідуванню, встановлення строку […]

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працівників 50 і більше. На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, […]

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання. Вимоги Типового положення є обов’язковими для виконання усіма […]

Типове положення про службу охорони праці

Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони  праці  створюється  роботодавцем для  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних   заходів,  спрямованих  на  запобігання нещасним  випадкам,  професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності. На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки  виробництва та видів  діяльності,  чисельності  працівників,  умов праці та […]

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства, яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону праці». Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці […]

Закон України «Про охорону праці»

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в […]

Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Перейти до тексту Кодекса

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я. Перейти до тексту Закона

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

Типове положення визначає вимоги до діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Уповноважені  найманими  працівниками  особи  з   питань  охорони  праці  (далі  —  уповноважені  з  питань  охорони  праці)  обираються на підприємствах,  де  немає  професійної  спілки,  для  здійснення  громадського контролю за додержанням законодавства про  охорону праці. Перейти до тексту Положення

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

За умови економічної, екологічної та демографічної кризи в Україні, подій на Сході України, склалася надзвичайна ситуація з безпекою та умовами праці на більшості підприємств, особливо середнього і малого бізнесу. За останні роки кількість працюючих в умовах, що не відповідають установленим нормам з охорони праці, зросла з 15 до 30 відсотків від загальної чисельності працівників і […]